[Swordsman Online]
I
tem Mall Update

ชุดแฟชั่นสวยๆ มาให้เลือกกันได้แล้ววันนี้!!!

Item Mall Update 8 มีนาคม 2564

: ระยะเวลาจำหน่าย Item Mall Update :

เริ่มต้น : วันที่ 8 มีนาคม 2564 (หลังปิด MA)

ไอเทม รายละเอียด
Item Mall Update 8 มีนาคม 2564 หมวกพยัคฆ์ซุ่ม (ชาย) (480 ทอง)
ไอเทมชุดแฟชั่นในเกม
Item Mall Update 8 มีนาคม 2564 ชุดพยัคฆ์ซุ่ม (ชาย) (2,400 ทอง)
ไอเทมชุดแฟชั่นในเกม
Item Mall Update 8 มีนาคม 2564 ลมเย็นสบาย (ชาย) (1,280 ทอง)
ประดับแฟชั่นในเกม
Item Mall Update 8 มีนาคม 2564 หมวกพยัคฆ์ซุ่ม (หญิง) (480 ทอง)
ไอเทมชุดแฟชั่นในเกม
Item Mall Update 8 มีนาคม 2564 ชุดพยัคฆ์ซุ่ม (หญิง) (2,400 ทอง)
ไอเทมชุดแฟชั่นในเกม
Item Mall Update 8 มีนาคม 2564 ลมเย็นสบาย (หญิง) (1,280 ทอง)
ประดับแฟชั่นในเกม
Item Mall Update 8 มีนาคม 2564 หมวกกิเลนดำ (โลลิต้า) (480 ทอง)
ไอเทมชุดแฟชั่นในเกม / (ไม่สามารถย้อมสีได้)
Item Mall Update 8 มีนาคม 2564 ชุดกิเลนดำ (โลลิต้า) (1,600 ทอง)
ไอเทมชุดแฟชั่นในเกม / (ไม่สามารถย้อมสีได้)
ตัวอย่างพยัคฆ์ซุ่ม (ชาย)

Item Mall Update 8 มีนาคม 2564

ตัวอย่างลมเย็นสบายชาย (ชาย)

Item Mall Update 8 มีนาคม 2564

ตัวอย่างพยัคฆ์ซุ่ม (หญิง)

Item Mall Update 8 มีนาคม 2564

ตัวอย่างลมเย็นสบายชาย (หญิง)

Item Mall Update 8 มีนาคม 2564

ตัวอย่างชุดกิเลนดำ (โลลิต้า) / ไม่สามารถย้อมสีได้

Item Mall Update 8 มีนาคม 2564

Item Mall Update 8 มีนาคม 2564 ทีมงาน Swordsman Online
*ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564*